Zavisne rečenice u nemačkom jeziku

Zavisne rečenice u nemačkom jeziku

Zavisne rečenice u nemačkom jeziku je tema koja se pojavljuje već od nivoa A2. Prve zavisne rečenice koje učimo su uzročne tj. Kausalsätze.

Po definiciji ove rečenice su sastavljene uglavnom od dve međusobno povezane rečenice. Jedna od njih ne može da “stoji sama” pa je samim tim u zavisnom odnosu.

Zavisne rečenice u nemačkom jeziku koriste različite veznike i u svakoj od njih uglavnom glagol sa drugog mesta ide skroz na kraj rečenice.

***Ako ste zainteresovani za grupne časove konverzacije preko Skajpa, pogledajte ovaj link: https://www.spilerdunja.com/casovi-konverzacije-na-nemackom/

Vremenske rečenice (ALS, WENN)

Vremenske rečenice koje ću vam ovde opisati su one koje povezujemo sa veznicima “als” i “wenn”.

Odlučila sam se da vam ovde opišem ukratko samo zavisne rečenice sa ova dva veznika (kasnije će biti više reči o ostalim veznicima za vremenske rečenice).

ALS

Veznik ALS (kada) koristimo za vremensku radnju koja se samo jedanput desila u prošlosti.

Na primer:

Als ich noch jung war, gab es keine Videogeräte.

Als ich 5 Jahre alt war, habe ich meine Oma in Wien besucht.

Vreme u obe rečenice se ne menja.

WENN

Veznik WENN (kada) se koristi kada imamo vremensku radnju koja se ponavlja. Može da se ponavlja i u prošlosti.

Na primer:

Wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf.

U ovom tekstu koji sam ranije objavila ćete pronaći još informacija o vremenskim i lokalnim rečenicama:

http://www.spilerdunja.com/vrste-zavisnih-recenica-u-nemackom-jeziku/

Uzročne rečenice (WEIL)

Uzročne rečenice koriste veznik WEIL (jer) i naravno taj veznik zahteva da glagol ide skroz na kraj rečenice.

Na primer:

Er ist nicht in die Schule gekommen, weil er krank ist.

Kondicionalne rečenice

(WENN, FALLS)

Kondicionalne rečenice se uglavnom koriste uz način Konjunktiv II i koriste veznike WENN, FALS (ako) mada mogu se koristiti i uz običan indikativ.

Na primer:

Wenn ich das Stipendium bekomme, kaufe ich mir als Erstes ein Fahrrad.

Konsekutivne rečenice

(SO DASS..)

Konsekutivne rečenice se malo kasnije obrađuju na kursu nemačkog jezika, ali svejedno ću ovde dati par primera.

One koriste veznik so..dass (tako .. da)

Na primer:

Er fuhr so rücksichtlos durch die Pfütze, dass er alle Umstehenden bespritzte.

(on je tako nesmotreno prošao kroz baru, da je isprskao sve koji su okolo stajali)

Koncesivne rečenice

(OBWOHL)

Koncesivne rečenice se koriste relativno često, a njihov veznik je OBWOHL (mada, premda, iako).

Na primer:

Obwohl wir uns schon seit zwanzig Jahren kennen, hast du mich noch niemals besucht.

Modalne rečenice

(JE..DESTO..)

Modalne rečenice su specifična vrsta zavisnih rečenica i koriste veznik JE ..DESTO (što..to) koji u upotrebi koristi komparaciju.

Na primer:

Je schlechter die Wirtschaftslage ist, desto schneller steigen die Preise.

(Što je lošije ekonomsko stanje, to brže skaču cene)

Finalne rečenice

(UM ZU..DAMIT)

Finalne rečenice koriste veznik “damit” ili “um…zu”. Pritom “damit” koristimo kada su subjekti u obe rečenice različiti a “um zu” kada su isti.

Primeri:

Damit der Arzt nichts merkte, versteckte der Kranke die Zigaretten.

Er nahm eine Schlaftablette, um leichter einzuschlafen.

Napominjem da ovde nisam izlistala sve veznike za ove vrste zavisnih rečenica i da će biti još tekstova na ovu temu. Ovde ćete pronaći samo one koji su najbitniji za osnovni nivo znanja nemačkog jezika.

Ako ste zainteresovani za časove nemačkog jezika preko Skajpa, pišite mi na mail:

dunjaspiler@gmail.com

One thought on “Zavisne rečenice u nemačkom jeziku

Comments are closed.

Comments are closed.