Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku i lista svih 180 glagola.

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku i lista svih 180 glagola.

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku su jedna od najbitnijih tema tokom učenja nemačkog jezika.

Prezent – sadašnje vreme

Prvi put se pojavljuju još na samom početku kada se radi sadašnje vreme – prezent – gde se samo pojedini upotrebljavaju nepravilno u drugom i trećem licu jednine a kasnije se menjaju sasvim normalno.

Sadašnje vreme se gradi dodavanjem nastavaka: e,st,t,en,t,en. Nepravilni glagoli imaju promenu vokala a njih možete naučiti uz listu nepravilnih glagola.

Perfekt – prvo prošlo vreme

Na sredini nivoa A1 se još jedanput spominje lista nepravilnih glagola u okviru građenja perfekta. Neki od njih se koriste sa pomoćnim glagolom “haben” a drugi sa pomoćnim glagolom “sein”.  Ubrzo nakon toga će nam opet biti potrebna ova lista kako bismo pogledali oblike pomoćnih glagola “haben” i “sein” u preteritu.

Preterit – drugo prošlo vreme

Na sredini nivoa A2 se pojavljuje već pomenuti preterit, koga možemo da nazovemo i drugo prošlo vreme (po redosledu učenja) koje je slično aoristu u srpskom jeziku i uglavnom se koristi prilikom pisanja.

Pluskvamperfekt – davno prošlo vreme

Kasnije se upotrebljavaju i u okviru građenja pluskvamperfekta čiji su pomoći glagoli u preteritu a na kraju rečenice se nalazi particip perfekta.

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku

Lista nepravilnih glagola u nemačkom jeziku je svojevrsna “Biblija” kojoj ćete se vraćati tokom celokupnog učenja ovog jezika pa bi najbolje bilo kada biste je naučili na pamet odmah na početku.

Lista nepravilnih glagola obuhvata 180 glagola koje naravno ne morate odmah na nivou A1 sve da savladate već ih možete postepeno učiti.

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku su veoma bitna tema od samog početka ali dovoljno je da za početak naučite samo one najbitnije.

Prva kolona u listi je infinitiv odnosno osnovni oblik, nakon toga je po običaju naveden prezent, posle toga uglavnom sledi preterit , u nekim listama se mogu naći i oblici za način konjunktiv a poslednja kolona je particip perfekta.

Nepravilne glagole u nemačkom jeziku možete podeliti i u različite grupe.

Kriterijum za njihovu podelu je kako menjaju vokal u preteritu i u participu perfekta.

Na primer jedna grupa može da obuhvata sve sa ovakvom promenom:

schreiben  –  schrieb  – geschrieben 

bleiben  – blieb – geblieben 

Moj savet je da što više samostalno proučavate njihove promene vokala i pronalazite sličnosti jer samo tako ćete najbolje naučiti a ne ako pronađete na internetu već odrađeno grupisanje nepravilnih glagola na osnovu vokala jer ćete onda opet učiti samo na pamet.

U prilogu vam dostavljam jednu od najpouzdanijih lista nepravilnih glagola sa primerima:

Click to access Deutsche-Verben-unregelm%C3%A4%C3%9Fige-starke-Verben-Liste-nach-Sprachniveau-Deutsch-deutschlernerblog_2.pdf

Ako ste zainteresovani za online časove nemačkog jezika,

javite se na:

dunjaspiler@gmail.com

Comments are closed.